1942

ในสถานการณ์ COVID-19 กำลังแพร่ระบาด เราควรปรับพฤติกรรมในการกินอาหารอย่างไรบ้าง เพื่อให้ร่างกายปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19

ข้อควรระวังในการกินอาหาร