6817

การบริการงานทะเบียนของ กทม. (50 สำนักงานเขต) ในช่วงวิกฤต COVID-19 จะงดให้บริการงานทะเบียนทุกประเภท ยกเว้น 5 งานต่อไปนี้ คือ แจ้งเกิด - แจ้งตาย, การตรวจ คัด รับรองสำเนาทะเบียนราษฎร, การตรวจ คัด รับรองสำเนาทะเบียนบัตร, จดทะเบียนสมรส, จดทะเบียนหย่า ทั้งนี้หากมีกรณีเร่งด่วน สำนักงานเขตจะพิจารณาเป็นกรณีไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กทม. โทร 1555

การบริการงานทะเบียนของ กทม. ในช่วงวิกฤต COVID-19