2144

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำรวจพฤติกรรมคนไทยกับมาตรการไวรัสโคโรนา 2019 พบคนไทยเกือบ 100% รู้จักวิธีการป้องกันตัวเองจาก COVID-19

สำรวจพฤติกรรมป้องกัน COVID-19