2398

หลังนายกฯ ประกาศเคอร์ฟิว ทั่วประเทศ สั่งห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. (ของวันรุ่งขึ้น) มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับนั้น แต่ก็มีข้อยกเว้น สำหรับบางกลุ่มคนที่ยังจำเป็นต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีใบรับรองจากบริษัทต้นสังกัดระบุถึงความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในเวลาที่มีประกาศห้ามออกจากเคหสถาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในจุดตรวจอื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้

ใครบ้าง? ได้รับยกเว้นเคอร์ฟิว