3463

คนที่อยู่ใกล้ผู้ป่วย COVID-19 ต้องใกล้ชิดแค่ไหน ถึงจะเข้าข่ายว่าเป็นผู้สัมผัสโรค COVID-19

ใกล้แค่ไหนคือผู้สัมผัสโรค COVID-19