9477

ระวัง! ควันบุหรี่เสี่ยงแพร่เชื้อ COVID-19 เพราะควันบุหรี่ประกอบไปด้วยสารคัดหลั่ง เช่น แบคทีเรีย เสมหะ น้ำลาย หากผู้ที่ติด COVID-19 สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ จะสามารถแพร่กระจายไวรัสไปให้ผู้อื่นได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่สูบ ควันบุหรี่ที่ปล่อยไปสามารถกระจายได้ไกลกว่าการไอหรือจาม

ระวัง! ควันบุหรี่เสี่ยงแพร่เชื้อ COVID-19