1839

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมินภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2563 พบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้มีแรงงานเสี่ยงถูกเลิกจ้างกว่า 8.4 ล้านคน แบ่งเป็นแรงงาน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย แรงงานในภาคการท่องเที่ยวประมาณ 2.5 ล้านคน แรงงานในภาคอุตสาหกรรม 1.5 ล้านคน และแรงงานในภาคบริการอื่น ๆ 4.4 ล้านคน

แรงงาน 8.4 ล้านคน เสี่ยงถูกเลิกจ้าง