1827

“นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การบริโภคอาหารในช่วงโควิด - 19” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.86 ระบุว่า บริโภคได้ตามปกติ รองลงมา ร้อยละ 35.43 ระบุว่า บริโภคอาหารครบทุกมื้อ แต่จำกัดชนิดอาหาร เพื่อประหยัดเงิน ขณะที่ร้อยละ 0.24 ระบุว่า ทั้งครัวเรือนไม่มีอาหารเหลือเพราะไม่มีเงิน

ผลสำรวจการมีกินช่วง COVID-19