1493

COVID-19 เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ หลังติดเชื้ออาจไม่มีอาการหรืออาจมีอาการตั้งแต่ไม่รุนแรง คล้ายไข้หวัดธรรมดา หรืออาจรุนแรงเป็นปอดอักเสบและเสียชีวิตได้ เมื่อเชื้อเข้าสู่คนผ่านทางการไอ จาม สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลายของคน จึงไม่ควรขยี้ดวงตา ไม่แคะจมูก และไม่เอามือจับปาก เพราะเป็นช่องทางที่เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจต่อไปได้ และควรสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ลดความเสี่ยงติด COVID-19 ได้

รู้หรือไม่ COVID-19 ติดได้จาก 3 รู