793

เปิด 5 ขั้นตอนขอรับเงินประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนที่ว่างงานจากผลกระทบโควิด-19 กรณีคำสั่งปิดสถานที่และกรณีกักตัว โดยจะได้รับเงินร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ตลอดระยะเวลาคำสั่ง/กักตัว รวมไม่เกิน 90 วัน

5 ขั้นตอนขอรับเงินประกันสังคม เมื่อโควิด-19 ทำว่างงาน