218

7 ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่บ้าน เพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 แพร่กระจายในบ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ปิด อากาศไม่ถ่ายเท เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้ง่าย

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ COVID-19 อย่างไรให้ถูกวิธี