275

หากมาจากพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ควรทำอย่างไร?

หากมาจากพื้นที่เสี่ยง ในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ควรทำอย่างไร?