1038

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 ประเทศไทยได้รับวัคซีนโควิด-19 ของ SINOVAC และ Astrazeneca รวมกันทั้งสิ้น 2,617,000 โดส จัดสรรให้กับผู้ที่สมัครใจรับวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว และประชากรในพื้นที่เสี่ยง อ่านต่อ https://bit.ly/3gEmC89

เปิดแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไทยปี 2564
เปิดแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไทยปี 2564
เปิดแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไทยปี 2564