461

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 "ขยะหน้ากากอนามัย" ถือเป็นขยะชนิดหนึ่งที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน และเป็นขยะที่ส่งต่อเชื้อโรคได้ง่ายเช่นกัน ดังนั้นเราทุกคนจึงควรทิ้งหน้ากากอนามัยแบบถูกวิธี เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย

ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไร ไม่ให้ส่งต่อเชื้อโรค