96

เปิดหลักเกณฑ์ สปสช.จ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีแพ้วัคซีน COVID-19 คุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร ครอบคลุมเฉพาะวัคซีนโควิด-19 ที่รัฐบาลจัดหาให้เท่านั้น หากประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 สงสัยว่ามีอาการเจ็บป่วยที่มีเหตุจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมถึงในกรณีที่เสียชีวิต ทั้งตัวผู้ฉีดวัคซีนหรือญาติสามารถยื่นคำร้องได้ที่ รพ.ที่ฉีดวัคซีน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงาน สปสช.เขตพื้นที่ ได้ทันที โดยจะมีคณะอนุกรรมการฯ ระดับพื้นที่พิจารณาคำร้อง และพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือภายใน 5 วัน หลังคณะอนุกรรมการฯ อนุมัติ สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. โทร. 1330

หลักเกณฑ์จ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีแพ้วัคซีน COVID-19