370

รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ผู้จัดการศูนย์ศึกษาปัญหายาเสพติด (ศศก.) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า คนส่วนใหญ่รับรู้ว่าการใช้ยาเสพติด สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้ และหากติดเชื้อแล้ว อาจทำให้มีอาการรุนแรงขึ้น ผู้ใช้สารเสพติดสามารถแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ได้รวดเร็วมาก เพราะมักใช้สารเสพติดในสถานที่ปิด มีการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อ เมื่อเกิดอาการมึนเมา ความไม่ระมัดระวังตัวก็ลดลง อยู่ในพื้นที่นานขึ้น นอกจากนี้ผู้ที่ใช้สารเสพติด ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสม ไม่มีการดูแลสุขอนามัยความสะอาด และเมื่อติดสารเสพติดแล้วก็ง่ายที่จะเข้าสู่วงจรอบายมุขต่าง ๆ ได้ง่าย สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนเลิกยาเสพติด โทร.1165 สายด่วนเลิกเหล้า โทร.1413 สายด่วนเลิกบุหรี่ โทร.1600

ทำไมคนติดยาเสพติด ยิ่งเสี่ยงติดโควิด-19