46513

สรุปฉบับย่อเกี่ยวกับ "เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว" ที่ใช้วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด แต่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ ในการใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 แพทย์ให้ใช้เพื่อติดตามอาการ วัดค่าการเต้นของหัวใจและออกซิเจนที่อยู่ในเลือด เพื่อให้แพทย์วินิจัยฉัยความผิดปกติของปอดได้

ข้อควรรู้ก่อนใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว