1595

อัปเดต จังหวัดพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุด หรือจังหวัดสีแดงเข้ม พื้นที่ไหนบ้างที่ยกเลิกเคอร์ฟิว มีผลตั้งแต่ 23.00 น. วันที่ 31 ต.ค.นี้ โดยข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 36) ได้ระบุให้ "ยกเลิก" การห้ามออกนอกเคหสถานในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเดิมเคยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากการจำแนกจังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ แต่ได้มีคำสั่งกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็น "พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว" ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 31 ต.ค. 64

อัปเดตจังหวัดสีแดงเข้ม พื้นที่ไหนบ้างที่ยกเลิกเคอร์ฟิว มีผลตั้งแต่ 23.00 น. วันที่ 31 ต.ค. 64