1886

เทียบภูมิคุ้มกัน "8 สูตรวัคซีน" จากผลการทดสอบภูมิคุ้มกันวัคซีน ต่อไวรัสสายพันธุ์เดลตาและโอมิครอน โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งผลการทดลองระดับภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน เทียบกับเดลตา พบว่าลดลงในทุกสูตรวัคซีน โดยเฉพาะสูตร 2 เข็ม ย้ำการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยยกระดับภูมิคุ้มกันได้มาก (ข้อมูล ณ 17 ม.ค. 65)

เทียบระดับภูมิคุ้มกัน COVID-19 “8 สูตรวัคซีน”