18699

สรุปมาแล้ว!! หลักเกณฑ์ใหม่ เคลมประกันรักษาโควิด-19 หลังมีผลแล้วตั้งแต่ 15 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา หากไม่เข้าเกณฑ์ 1 ใน 5 ข้อต่อไปนี้ ประกันจะไม่คุ้มครองค่ารักษา-ชดเชยรายวัน ได้แก่ 1. มีไข้สูงกว่า 39 °C นานกว่า 24 ชม. 2. หายใจเร็วกว่า 25 ครั้ง/นาที ในผู้ใหญ่ 3. ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดน้อยกว่า 94% 4. มีโรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือต้องติดตามอาการใกล้ชิด ตามดุลยพินิจของแพทย์ 5. เด็กหายใจลำบาก ซึมลง ดื่มนมหรือกินอาหารน้อยลง ดังนั้น ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ หรืออาการไม่รุนแรง แม้จะพักรักษาตัวใน Hospitel แต่หากแพทย์ไม่ได้วินิจฉัยถึงความจำเป็น ก็จะเบิกค่ารักษาและค่าชดเชยรายวันไม่ได้ ยกเว้น มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อื่น ๆ จึงจะเบิกได้ ซึ่งการปรับแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ของสาธารณสุขครั้งนี้ จะครอบคลุมเฉพาะกรมธรรม์ประกันโควิด และประกันสุขภาพ ของบริษัทประกันชีวิตและวินาศภัย ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน และค่าชดเชยรายวันเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับประกันโควิด เจอ-จ่าย-จบ

เช็กเกณฑ์ใหม่ เคลมประกันรักษาโควิด-19 จะเบิกได้ต้องมี 1 ใน 5 ข้อนี้