Q : ผู้ปกครองควรบอกบุตรหลานอย่างไร ? ให้เข้าใจ COVID-19

A :

เด็กในช่วงวัยอนุบาลถึงวัยประถม อาจจะยังไม่เข้าใจสถานการณ์เท่ากับเด็กวัยอื่น แนะนำผู้ปกครองทำความเข้าใจด้วยการพูดคุยกันในครอบครัวก่อน ประกอบกับการเล่านิทานหรือการใช้สื่อการสอนสำหรับเด็กที่สามารถหาได้ตามอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ควรระวังการติดตามข่าวของผู้ปกครองที่อาจส่งผลต่อเด็ก แนะนำให้ปรับเป็นการรับสื่อที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กเกิดความผ่อนคลาย

 

ข้อมูลโดย : คุณกีรติ อ้นมั่น นักกิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล