10445

7 เมษายน ของทุกปี เป็นวันอนามัยโลก เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ ทั้งในเรื่องการควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมด้านสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด Thai PBS มีวิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรคมาฝาก ด้วยเทคนิคจำง่าย ๆ "3 ไม่ 3 ต้อง"

วิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรค