1709

เปิดอันดับรายจ่ายของคนไทยในช่วง COVID-19 พบว่า ค่าน้ำ-ค่าไฟ เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 1 ตามด้วยค่าโทรศัพท์มือถือ, อินเทอร์เน็ต เนื่องจากมาตรการสนับสนุนการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ที่มา : โพลสำรวจ “รายได้-รายจ่าย-หนี้สิน-เงินออม” ของคนไทยยุคโควิด-19 โดยสวนดุสิตโพล)

5 อันดับรายจ่ายของคนไทย ในช่วง COVID-19